Eindtijd

English | vorig hoofdstuk | naar Hoofdlijnen

PowerPoint

Legenda

Ongeveer 27% van de inhoud van de Bijbel is profetisch. Veel profetieën zijn door Jezus vervuld. Maar voor velen van ons is een groot deel, ongeveer 15%, nog steeds verborgen en onvervuld. De meeste kerken in Nederland geven geen onderwijs over Bijbelse profetie en wijzen Bijbelse profetie af. De kerk heeft geen kennis en is niet voorbereid op toekomstige gebeurtenissen. In de eschatologie (de studie van wat de Bijbel zegt dat zal gebeuren in de eindtijd), zijn er verschillende interpretaties van de Bijbel. De benadering in de eschatologie is tweeledig; zie hieronder. Amillennialisme kan in beide eschatologieën worden ingedeeld.
Preteristische eschatologie
Preterisme leert dat het grootste deel van de Bijbelse profetie in 70 na Christus is vervuld, toen de tweede tempel in Jeruzalem werd verwoest door de Romeinen. Er zijn twee belangrijke onderscheidingen binnen preterisme: volledig preterisme en gedeeltelijk preterisme. Beiden geloven dat het Koninkrijk van God al in 70 na Christus begon en dat het Duizendjarige Koninkrijk toen begon. Preteristen zien het Duizendjarig Koninkrijk niet als letterlijk 1000 jaar tellen, eerder als symbolisch. Preteristen geloven dat de impact van het christendom op de samenleving de wereld een betere plek maakt. Daarom beweren preteristen dat hun geloof positiever is, vergeleken met het geloof van futuristen die ervan overtuigd zijn dat de wereld slechter wordt, totdat de Heer naar de aarde zal terugkeren om Zijn Koninkrijk te vestigen. Binnen de preteristische beweging zijn er vergelijkbare uitingen van geloof en praktijk, zoals de postmillenniale visie (ze geloven niet dat er een letterlijk 1000-jarig Koninkrijk op aarde zal zijn) en de Koninkrijk Nu theologie, die gerelateerd is aan de Heerschappijtheologie.

Futuristische eschatologie
De belangrijkste opvattingen binnen de futuristische eschatologie hebben betrekking op het millennium: pre-millennialisme en post-millennialisme. Binnen de pre-millenniumvisie zijn er drie interpretaties die verband houden met de opname van de gemeente: pre-tribulationisme, mid-tribulationisme en post-tribulationisme. Sommige christenen interpreteren de Schrift als het gaat om bepaalde tijdspannes als louter symbolisch, anderen geloven in letterlijke tijdspannes volgens de tijden die in de Bijbel worden genoemd. Dit laatste wordt dispensationalisme genoemd. In 2016 is een enquête gehouden onder protestantse predikanten in de VS over hun opvattingen over de eindtijd. Zie rapport.

Hier zijn Eds persoonlijke lessen. Op basis van die lessen beschrijf ik de volgende onderwerpen. We leven nu in de zogenaamde tijd van de bedeling van genade. Het begon met het nieuwe verbond van Christus' bloed (Lucas 22:20). Deze tijd wordt ook wel het "Tijdperk van Genade" of het "Kerktijdperk" genoemd, dat plaatsvindt tussen de 69ste en 70ste jaarweek van Daniël in Daniël 9:24. Het gemeentetijdperk begint met de eerste Pinksterdag (Handelingen 2) en eindigt met de opname van de gemeente. Deze 70e jaarweek van Daniël duurt nu al zo'n 2000 jaar, wat pure genade is. Veel geleerden schatten dat de eindtijd op het punt staat te beginnen. De Bijbel zegt veel over de eindtijd. In de eindtijd zal Gods genade veranderen in toorn voor degenen die zich niet bekeren. Het boek Openbaring, een profetie die aan de apostel Johannes op het eiland Patmos werd geopenbaard, beschrijft in de hoofdstukken 4 - 19 in detail hoe Gods toorn zal zijn. Bijna elk boek van de Bijbel bevat profetieën over de eindtijd. Heel specifiek zijn de woorden van Jezus in Mattheüs 24. Om zicht te krijgen op de eindtijd is begrip van het boek van de profeet Daniël cruciaal. Het is echter moeilijk om een duidelijke en korte samenvatting te geven van wat er gaat gebeuren. Een paar evenementen zullen de eindtijd markeren. De volgorde van toekomstige gebeurtenissen is wat veel kerkleiders in de afgelopen jaren hebben verdeeld. Op dit gebied onderscheiden we dispensationalisme, verbondstheologie (gereformeerd / calvinistisch) en vervangingstheologie.

Het volgende in dit hoofdstuk beschrijft de opeenvolging van gebeurtenissen zoals dispensationele premillenialisten het begrijpen, vooral degenen die geloven in de opname van de gemeente vóór de verdrukking. Zie positie 2 in de onderstaande afbeelding. Post-millennialisten (positie 3) en amillenialisten (positie 4) verwerpen deze opeenvolging van gebeurtenissen. Post-tribunationale pre-millennialisten (positie 1) ontkennen de opname van de gemeente.

Vóór de opname zal er grote onderdrukking zijn tegen Israël. Het zal allemaal leiden tot een invasie van buitenlandse mogendheden in het land Israël. Vier profetieën beschrijven deze oorlogen en invasies.

Jezus Christus zal alle wedergeboren gelovigen en degenen die stierven als wedergeboren gelovigen van de aarde verwijderen in een gebeurtenis die bekend staat als de opname (1 Thessalonicenzen 4: 13-18; 1 Korintiërs 15: 51-54), waarin Jezus zal verschijnen in de wolken en geen voet op aarde zal zetten. De gelovigen zullen in een oogwenk van de aarde worden gehaald (1 Kor. 15:52) en naar de hemel worden gebracht, waar ze bij Jezus zullen zijn. Voor de rechterstoel van Christus zullen deze gelovigen worden beloond voor goede werken en trouwe dienst gedurende hun tijd op aarde (1 Kor. 3: 11-15; 2 Kor. 5:10). In de hemel vindt het bruiloftsfeest van het Lam plaats (Openbaring 19: 7-10), waarin Jezus, het Lam, de bruidegom is en de opgenomen gemeente de bruid. Het bruiloftsmaal zal plaatsvinden rond de tijd van de wederkomst van Christus, en het is niet hetzelfde avondmaal als het grote avondmaal van God in Openbaring 19:17. Bij dat bruiloftsmaal moeten alle gelovigen (de bruid) aanwezig zijn. Voor mij is het niet zeker wanneer dit avondmaal precies zal worden gehouden. Als het nog steeds in de hemel is vóór de wederkomst van Christus op aarde, moeten alle verdrukkingsmartelaren en oudtestamentische heiligen worden opgewekt en naar de hemel worden gebracht. Als die twee groepen na Christus' wederkomst op aarde worden opgewekt, moet het bruiloftsmaal op aarde worden gehouden.

Op aarde zal er een 7-jarige tijd zijn die bekend staat als de verdrukking. Gedurende die tijd zal de zogenaamde onheilige drie-eenheid regeren. Dit is een tijd waarin de antichrist (het beest of de wetteloze) eerst een vredesverbond met Israël zal ondertekenen voor zeven jaar (Dan. 9:27). Halverwege die tijd van zeven jaar zal de antichrist het verbond verbreken. De volgende 3,5 jaar van de verdrukking op aarde (Openbaring 7:14) wordt "de tijd van Jacob's benauwdheid" genoemd (Jeremia 30: 7), vooral gericht op Israël. De antichrist (1 Johannes 2:18) zal samen met de valse profeet een beeld van zichzelf (de gruwel van verwoesting) opzetten om aanbeden te worden in de tempel van Jeruzalem (Dan. 9:27; 2 Thessalonicenzen 2: 3-10) , die tegen die tijd is herbouwd. Tijdens de eerste helft van de verdrukking zullen er 144.000 Joden zijn die de wereld zullen evangeliseren, en miljoenen zullen tot geloof komen, en er zullen twee getuigen en een vliegende engel zijn die over God profeteren. Aan het einde van de 7-jarige verdrukking op aarde zal de Antichrist een laatste aanval op Jeruzalem lanceren, met als hoogtepunt de slag van Armageddon (Openbaring 16:16; 20: 1-3). Op dit moment zal Jezus Christus naar de aarde terugkeren, ook wel de wederkomst genoemd (Openbaring 19: 11-16), met Zijn legers. Jezus Christus zal Satan dan 1000 jaar lang in de afgrond (hel, bodemloze put) binden. Antichrist en de valse profeet zullen onmiddellijk worden verbannen in de poel van vuur (Openbaring 19:20). Jezus zal de naties oordelen als Koning der koningen en Heer der Heren (Openbaring 19: 11-16) met betrekking tot hun positie en daden jegens Israël (Mattheüs 25: 31-46). Dan zal Jezus 1000 jaar lang over Zijn aardse koninkrijk heersen, ook wel het Duizendjarige Koninkrijk genoemd (Openbaring 20: 1-6). Aan het einde van de duizend jaar zal Satan voor een korte tijd worden vrijgelaten en opnieuw verslagen en voor eeuwig in de poel van vuur worden geworpen (Openbaring 20: 7-10). Christus oordeelt dan alle ongelovigen (Openbaring 20: 10-15) bij het oordeel van de grote witte troon (laatste oordeel), en werpt ze allemaal in de poel van vuur. Christus zal dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde inluiden (Openbaring 21: 1-8); er zal geen zonde, verdriet of dood meer zijn. En het nieuwe Jeruzalem komt neer van God, de eeuwige woonplaats van gelovigen (Openbaring 21: 9-27). Er is geen tempel in de stad, omdat de Here God en het Lam zijn tempel zijn.

Als we naar Openbaring kijken, zien we dat het allemaal profetie lijkt te zijn. In de hoofdstukken 2 en 3 zien we waarschuwingen, lofprijzingen en aanmoedigingen voor zeven gemeenten: Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea (Openbaring 1:11). De namen van de gemeenten zijn de namen van echte gemeenten in Jezus 'tijd. De hoofdstukken maken deel uit van de Openbaring-profetie. Sommige geleerden denken dat de boodschappen aan deze gemeenten slechts een verslag van de geschiedenis zijn. Persoonlijk geloof ik dat de boodschappen ook een profetische inhoud hebben die op ons van toepassing is, wanneer we ons voorbereiden op de komende gebeurtenissen; gewoon omdat Openbaring 1:19 spreekt van "wat nu is en wat er later zal gebeuren".
Ed's opmerkingen over de bovenstaande illustratie
Ad 1. Hoe kan de bruiloft van het Lam met de bruid (de gemeente) plaatsvinden in de hemel zonder een voorafgaande verschijning van Christus en de opname om de bruid naar de trouwplaats te brengen?
Ad 3. Wie regeert in het millennium en wanneer en waar is de bruiloft van het Lam? Ik mis de opname.
Ad 4. Dit is een zeer verwarrende opvatting. Alles lijkt symbolisch te zijn. De mensen die deze mening hebben, denken dat het millennium 2000 jaar geleden begon met het eerste Pinksteren. Ik zie helemaal geen tekenen van een vredig millennium op aarde.

Opstandingsvolgorde
Wat gebeurt er in de 75 dagen tussen het einde van de verdrukking en het begin van het Duizendjarig Koninkrijk?
  • Jezus 'wederkomst met de kerk (Jesaja 26:21; Openbaring 19: 11-14); die allemaal zeven jaar eerder onvergankelijke opstandingslichamen hebben ontvangen. 
  • Overwinning van Jezus in de laatste dagen van de strijd (Openbaring 19:15, 19), waarin de legers zich verzamelen in de Armageddon-vallei (Megiddo), maar vechten in de Kidron-vallei / Josafat (Joël 3: 2), ten oosten van Jeruzalem. 
  • Opruimen van de verwoeste derde tempel in Jeruzalem. 
  • De Antichrist en de Valse Profeet worden in de poel van vuur geworpen (Openbaring 19: 20-21). 
  • Satan wordt voor duizend jaar in de bodemloze put, de afgrond, geworpen (Openbaring 20: 1-3, 7-10). 
  • Jezus 'oordeel over de naties (Lukas 17: 26-37; Openbaring 20: 4-15); het scheiden van de "schapen" van de "bokken", waarin de ongelovige geiten in de poel van vuur worden geworpen (Matteüs 25: 31-46). Nieuwe schapen zijn degenen die Jezus accepteerden tijdens de verdrukking, zowel joden als niet-joden, die het merkteken van het beest niet accepteerden noch zijn beeld aanbaden. Deze nieuwe gelovigen ontvangen nog geen opstandingslichaam. Hun lichamen zijn nog steeds vergankelijk (Openbaring 20: 5-6). 
  • De opstanding van de OT-heiligen, die onvergankelijke opstandingslichamen ontvangen (Ezechiël 37: 12-14, Daniël 7:27, Daniël 12: 1-2, Openbaring 20: 4). 
  • Het bruiloftsmaal van het Lam (Openbaring 19:17); alle gelovigen zijn uitgenodigd, ook de bruidsmeisjes die werden voorbereid (gelijkenis van de maagden in Matteüs 25: 1-13). 
  • Jezus en alle heiligen gaan het duizendjarige koninkrijk binnen, waarin Jezus op de worp van David in Jeruzalem zal zitten.