Heerschappijtheologie

English

Heerschappijtheologie verwijst naar een lijn van theologische interpretatie en denken met betrekking tot de rol van de kerk/gemeente in de hedendaagse samenleving. Heerschappijtheologie staat ook bekend als christelijke reconstructie of theonomie. De heerschappijtheologie stelt dat het Bijbelse christendom alle gebieden van de samenleving zal beheersen, persoonlijk en zakelijk. Christelijk reconstructiebeleid redeneert dat de samenleving zal worden gereconstrueerd door de Wet van God, zoals gepredikt in het evangelie en de Grote Opdracht. Theonomie is een post-millenniumvisie die gelooft dat alle morele wetten in het Oude Testament vandaag de dag nog bindend zijn. Hoewel deze misschien wat ongelijk klinken, zijn ze allemaal zo nauw met elkaar verbonden geweest, dat mensen de termen vaak door elkaar gebruiken. Degenen die deze opvattingen hebben, geloven dat het de plicht van christenen is om een wereldwijd koninkrijk te stichten dat naar het patroon van de Mozaïsche wet is vormgegeven. Ze geloven dat Christus niet naar de aarde zal terugkeren voordat zo'n koninkrijk is opgericht. Het belangrijkste doel van de heerschappijtheologie en het christelijk reconstructiebeleid is de politieke en religieuze overheersing van de wereld door de implementatie van de morele wetten en daaropvolgende straffen van het Oude Testament (de offerwetten en ceremoniële wetten zijn vervuld in het Nieuwe Testament) . Dit is geen overheidssysteem dat wordt geregeerd door de kerk, maar eerder een overheid die in overeenstemming is met de Wet van God. Heerschappijtheologie / christelijk reconstructionisme is grotendeels gebaseerd op een post-millennium visie op de verbondstheologie. Post-millennialisme is het geloof dat Christus naar de aarde zal terugkeren na de duizendjarige regering van Gods koninkrijk, en covenant-theologie verwijst naar het geloof dat de Bijbelse geschiedenis verdeeld is in drie belangrijke verbonden die in de Schrift worden beschreven - van verlossing, van werken en van genade. Aanhangers geloven dat we momenteel leven onder het verbond van genade, dat de kerk en Israël hetzelfde zijn, en dat we nu in het duizendjarige koninkrijk van God zijn. De mens is onder het verbond der genade verantwoordelijk om de wereld te regeren, er heerschappij over te hebben in gehoorzaamheid aan de wetten van God. Ik geloof dat de Bijbel een premillenniale kijk op het Koninkrijk van God leert (Zacharia 14: 4–9; Mattheüs 25: 31–34) en dat Israël en de gemeente door de Bijbelse geschiedenis en profetie heen verschillend zijn. En daarom is heerschappijtheologie niet te verenigen met premillennialisme/pretribulationisme. We zien niet dat God de gemeente ooit heeft opgedragen om de leiding te nemen over de samenleving en deze nieuw leven in te blazen. In plaats daarvan zie ik het gebod voor gelovigen om het evangelie te prediken, zoals in Matteüs 28: 19–20. God is van plan Zelf wereldwijde sociale hervormingen door te voeren (Openbaring 19:11 - 20: 4). Vooral in gereformeerde kringen hebben heerschappijtheologie en christelijk reconstructionisme een impact op het geloof van veel charismatische gemeenten gehad in de vorm van de Koninkrijk Nu theologie.