Jezus' goddelijkheid en menselijkheid

English | vorig hoofdstuk | volgend hoofdstuk | naar Hoofdlijnen

Goddelijkheid
Naast Jezus' eigen claims over Hemzelf erkennen ook Zijn discipelen de goddelijkheid van Christus. Zij claimen dat Jezus het recht had om zonden te vergeven. Iets wat alleen God kan doen omdat het God is die door de zonde wordt gekrenkt (Handelingen 5:31; Kolossenzen 3:13; Psalm 130:4; Jeremia 31:34). Samenhangend met deze claim zei Jezus ook dat Hij zal oordelen over de levenden en de doden (2 Timoteüs 4:1). Thomas riep het uit naar Jezus: mijn Heer en mijn God! (Johannes 20:28). Paulus noemt Jezus grote God en Redder (Titus 2:13) en wijst erop dat Jezus bestond in de vorm van God voordat hij was geboren naar het vlees (Filippenzen 2:5-8). God de Vader zegt over Jezus: Uw troon, O God, bestaat voor eeuwig en eeuwig (Hebreeën 1:8). Johannes stelt: in den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God (Johannes 1:1). De Schrift onderwijst ons veelvuldig over de goddelijkheid van Christus (Openbaring 1:17, 2:8, 22:13; 1 Korinthiërs 10:4;1 Petrus 2:6-8;Psalm 18:2, 95:1; 1 Petrus 5:4; Hebreeën 13:20). Maar één openbaring was al genoeg geweest voor Zijn volgelingen om te weten dat Christus moet worden gezien als God.

Menselijkheid
De menselijkheid van Jezus is minstens zo belangrijk als Zijn goddelijkheid. Jezus werd geboren als een mens terwijl hij ook 100% goddelijk bleef. Het concept van het tegelijk bestaan van Jezus als mens en God is moeilijk te bevatten door de mens die eindig is. Nochtans is het een Bijbels feit dat Jezus' natuur geheel menselijk en geheel goddelijk is. Er zijn mensen die deze Bijbelse waarheid verwerpen. Zij behoren tot twee verschillende groepen. Enerzijds hen die denken dat Jezus alleen mens was en geen God (Ebionisme).  Anderzijds is er het Docetisme wat de mening is toegedaan dat Jezus God was en geen mens. Beide leren zijn on-Bijbels en dus vals.

Onder de wet
Om verschillende redenen moest Jezus als mens geboren worden. Eén reden is beschreven in Galaten 4:4-5: Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Alleen een mens kon onder de wet geboren worden. Geen dier of engel is onder de wet. Allen mensen worden onder de wet geboren. Alleen een menselijk wezen kon een ander mens die onder de wet geboren is verlossen. Alle mensen, die onder de wet van God geboren zijn zijn schuldig door het overtreden van die wet. Alleen de perfecte en zondeloze mens Jezus Christus kon die wet volledig houden en die wet perfect vervullen, en ons daarmee verlossen van onze schuld. Jezus volbracht onze verlossing aan het kruis, door onze zonde op zich te nemen en te ruilen voor Zijn perfecte gerechtigheid (2 Korinthiërs 5:21).

Bloedoffer
Een andere reden voor Jezus' volledige menselijkheid was dat God bloedvergieten noodzakelijk had gemaakt voor de kwijtschelding van zonden (Leviticus 17:11; Hebreeën 9:22). Het bloed van dieren, hoewel acceptabel voor tijdelijke kwijtschelding, was een voorafschaduwing van het bloed van de perfecte God-mens. Het was onvoldoende voor de permanente kwijtschelding van zonden, want het was onmogelijk dat bloed van stieren en geiten zonden zouden wegnemen (Hebreeën 10:4). Jezus Christus, het perfecte Lam van God, offerde Zijn menselijk leven en stortte Zijn menselijk bloed om de zonden van iedereen die ooit zou geloven in Hem te bedekken. Als Hij niet menselijk zou zijn geweest zou dat onmogelijk zijn geweest.

Relatie
Verder maakte de menselijkheid van Jezus het mogelijk voor ons een relatie met Hem te hebben in een vorm die met engelen en dieren nooit had gekund; Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen (Hebreeën 4:15). Alleen een mens kon meevoelen met onze zwakheden en verleidingen. Jezus was in Zijn menselijkheid onderworpen aan alle soorten beproevingen als wij. Daarom is Hij in staat met ons mee te voelen en ons te helpen. Hij werd verleid, Hij werd verdrukt, Hij was arm, Hij werd veracht, Hij leed fysieke pijn en Hij onderging het immense verdriet van een slepende en wrede dood. Alleen een mens kon deze dingen ervaren en alleen een mens kon dat volledig begrijpen door eigen ervaring.

Waarheid
Het was uiteindelijk nodig dat Jezus in het vlees kwam omdat waarheid een voorwaarde voor redding is. Verklaren dat Jezus in het vlees kwam is een kenmerk van Gods geest, terwijl de Antichrist en allen die hem volgen het zullen ontkennen (1 Johannes 4:2-3). Jezus is gekomen in het vlees; Hij kan meevoelen met onze menselijke zwakheden; Zijn menselijk bloed is vergoten voor onze zonden; Hij was volledig God en volledig mens, Bijbelse waarheden die niet kunnen worden ontkend.