Jezus' dood

English | vorig hoofdstuk | volgend hoofdstuk | naar Hoofdlijnen

Waarom moest Jezus sterven? Bij deze vraag moeten we voorzichtig zijn, omdat we God niet ter discussie willen stellen. Als we ons afvragen waarom God geen andere manier koos, houdt dat in dat we vinden dat Jezus' dood niet de beste manier was en dat een andere manier wellicht beter zou zijn geweest. Gewoonlijk is wat we een betere methode achten iets dat ons beter lijkt. Voordat we grip krijgen op wat God doet zullen we eerst moeten erkennen dat Zijn wegen niet onze wegen zijn en dat Zijn gedachten niet de onze zijn maar dat Zijn gedachten hoger zijn (Jesaja 55:8). Bovendien herinnert Deuteronomium 32:4 ons dat Hij de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij. Daarom is het reddingsplan dat Hij ontwierp perfect, rechtvaardig en dat niemand ooit met een beter plan zou kunnen komen. De Schrift zegt: Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften (1 Korinthiërs 15:3-4). Er is bewijs dat de zondeloze Jezus bloedde en stierf aan een kruis. Maar nog belangrijker is dat de Bijbel uitlegt waarom Jezus' dood en opstanding de enige toegang tot de hemel bieden.

De straf voor de zonde is de dood
God schiep de aarde en de mens perfect. Maar toen Adam en Eva ongehoorzaam waren aan Gods geboden, moest Hij hen straffen. Een rechter die een wetsovertreder vrijspreekt is geen rechtvaardige rechter. Evenzo zou een heilig God onrechtvaardig zijn als Hij zonde zou negeren. De dood is Gods rechtvaardige gevolg voor de zonde. Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood (Romeinen 6:23). Zelfs goede werken kunnen misdaden tegen een heilig God niet goedmaken. Vergeleken met Zijn goedheid zijn al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed (Jesaja 64:6b). Sinds Adams zonde is elk mens schuldig aan het ongehoorzaam zijn aan Gods wet. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Romeinen 3:23). Zonde is niet alleen grote dingen zoals moord of godslastering, maar ook liefde voor geld, haat tegen vijanden, bedrog van de tong en trots. Voor de zonde heeft iedereen de dood verdiend, een eeuwige scheiding van God in de hel.

De belofte vereiste een onschuldige dood
Hoewel God Adam en Eva verbande uit de hof liet Hij hen niet zonder hoop op de hemel. Hij beloofde dat hij een slachtoffer zou zenden om de straf die zij verdienden op zich zou nemen (Genesis 3:15). Tot die tijd zou de mens onschuldige lammeren offeren die hun bekering van zonde en hoop op het toekomstige Offer van God dat hun boetedoening zou dragen zou weergeven. God herbevestigde Zijn belofte van het Offerlam aan mensen zoals Abraham en Mozes. Daarin zien we de schoonheid van Gods perfecte plan. God zelf voorzag in het enige offer (Jezus) dat de zonden van zijn volk kon verzoenen. Gods perfecte Zoon vervulde Gods perfecte eis van Gods perfecte wet. Het is perfect brilliant in z'n eenvoud. Hem, die geen zonde gekend heeft [Jezus], heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem (2 Korinthiërs5:21).

De profeten voorspelden Jezus' dood
In de tijd tussen Adam en Jezus stuurde God profeten naar de mensheid om ze te waarschuwen voor de straf op de zonde en om de komst van de Messias aan te kondigen. De profeet Jesaja beschreef die Messias: Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft (Jesaja 53:1-12). Hij vergeleek het komende Offer met een lam dat geslacht zou worden voor de zonde van anderen. Honderden jaren later werd Jesaja's profetie vervuld in de perfecte Heer Jezus, geboren uit de maagd Maria. Toen de profeet Johannes de Doper Hem zag riep hij: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt (Johannes 1:29). Menigten dromden om Hem voor genezing en onderwijs, maar de religieuze leiders verachtten Hem. De menigte schreeuwde kruisig Hem! Soldaten slagen, bespotten en kruisigden Hem. Zoals Jesaja had voorzegd werd Jezus tussen twee criminelen gekruisigd maar werd begraven in het graf van een rijke man. Maar Hij bleef niet in het graf. Omdat God Zijn Lams offer accepteerde werd een andere profetie vervuld door Jezus uit de dood op te wekken (Psalm 16:10; Jesaja 26:19).

Dus, waarom moest Jezus sterven? Bedenk, de heilige God kan zonde niet ongestraft laten. Als we zelf onze zonde zouden moeten dragen zouden we Gods oordeel moeten lijden in de vlammen van de hel. Prijs God dat Hij zich aan Zijn belofte hield om het perfecte Lam te zenden om Zich te offeren om de zonden de dragen van hen die in Hem vertrouwen. Jezus moest sterven omdat Hij de enige is die de straf voor onze zonden kon wegnemen.