Gods karakter

English | vorig hoofdstuk | volgend hoofdstuk | naar Hoofdlijnen

God is goed. Dat is Zijn natuur. God is groot, omdat Hij overal aanwezig is op dezelfde tijd (omnipresent), God is alwetend (omniscient) en God is almachtig (omnipotent). De Bijbel verklaart Zijn omnipresence op veel plaatsen: Psalm 139:7-10; Jeremia 23:24; 1 Koningen 8:27; Spreuken 15:3. Voor gelovigen is het een bemoediging dat God altijd aanwezig is zodat we op Hem kunnen rusten en Hem kunnen dienen (Exodus 4:12; Mattheüs28:19-20).Zelfs de goddelozen kunnen Hem niet ontvluchten (Amos 9:1-4; Openbaring 14:9-11). Wat zegt de Bijbel over Gods omniscience? Kijk naar Psalm 147:5; Psalm 139:1-6; 1 Johannes 3:18-20. Gods omniscience geeft ons vertrouwen (Johannes 21:17), het troost gelovigen in hun moeilijkheden (Psalm 56:8; Mattheüs 6:8) en het biedt gelovigen verandering, zoals: Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af teleggen. (Hebreeën 4:12-13). Maar het brengt oordeel over de goddelozen (Prediker12:14). God is omnipotent. Dat betekent dat Hij alles kan doen wat Hij wil doen op een consistente manier. Is er iets wat Hij niet kan doen? Welzeker, er zijn dingen die Hij niet zal doen omdat ze tegen Zijn wil in zouden gaan, zoals: liegen, Hij kan niet zondigen, Hij kan Zijn eigen Woord niet schenden, Hij kan Zichzelf niet ontkennen en niet ophouden te bestaan. God heeft Zijn macht op uitputtende wijze getoond aan de mensheid. Dat is reden om Hem te aanbidden. Efeziërs 1:18-20 zegt: opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht. Deze drie eigenschappen geven ons enig zicht op wie Hij werkelijk is.

Naast deze drie eigenschappen van God zijn er vier attributen die God een gebalanceerd wezen maken: Die eigenschappen zijn: God is Heilig, God is Liefde, God is Genadig en God is Rechtvaardig. Lees Psalm 103 en ontdek dat die belangrijkste eigenschappen daar samenkomen.
  1. God is Heilig betekent dat Hij ver verheven is boven de mens (Exodus 15:11; 1 Samuel 2:2). Zijn heiligheid is perfect. Absoluut vrij van zonde en absoluut rein. Heilig zijn betekent letterlijk gescheiden zijn van alle gevallen zondaars. God haat zonde. Zijn heilige wraak moet zonde bestraffen. Zondaars kunnen een heilig God alleen onder ogen komen door het bloed van Christus wat alle zonde heeft weggewassen (Jesaja 53:6). Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig (1 Petrus 1:15-16).
  2. God is Liefde betekent niet alleen dat God liefheeft (werkwoord), maar vooral dat Hij Liefde is (zelfstandig naamwoord). 1 Johannes 4:8 zegt: Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Liefde is een verlangen naar en een behagen in het welzijn van degene aan wie die liefde wordt geschonken. Echte liefde heeft zelfs zondaars en vijanden lief. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Matteüs 5:44-45). Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (Johannes 3:16).
  3. God is Genadig betekent dat Hij geen wraak wil nemen maar liever vergeeft. Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid (Psalm 103:8). Nadat koning David zondigde (overspel pleegde) schreef hij: Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid (Psalm 51:1). Het is Gods voorrecht en gave Zijn genade te tonen: . . indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden(Romeinen 5:15b). Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden (Romeinen 5:18-19).
  4. God is Rechtvaardig betekent dat Hij rechtvaardig oordeelt, eerlijk en recht-door-zee (Deuteronomium 32:4) en Hij zal recht spreken voor iedereen. God kan zonde niet onopgemerkt en onbestraft laten. We kunnen allemaal zeker weten dat God in Zijn rechtvaardig oordeel Zijn genade de doorslag zal laten zijn voor hen die straf verdienen maar een hart van berouw en bekering hebben. De apostel Petrus zei: Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des persoons is, maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem welgevallig (Handelingen 10:34-35).