Doop

English | vorig hoofdstuk | volgend hoofdstuk | naar Hoofdlijnen

Het woord dopen vindt zijn oorsprong in het Griekse woord 'baptizo', wat onderdompelen betekent. Dopers zijn mensen met geestelijke autoriteit, zoals voorgangers, oudsten, diakenen, apostelen of evangelisten. De doop is een deel van het rechtvaardigings-proces.
Het Nieuwe Testament geeft veel verwijzingen naar de doop.
 1. De Heer Jezus werd door Johannes de Doper gedoopt. Marcus 1:9-11 zegt: "En het geschiedde in die dagen, dat Jezus Nazaret in Galilea verliet en Zich door Johannes in de Jordaan liet dopen. En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen. En een stem [kwam] uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen.”
 2. De Heer Jezus geeft een opdracht in Mattheüs 28:19 "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb."
 3. De apostel Paulus schrijft in de tijd van de vroeg-Christelijke kerk, Handelingen 19:4 "Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus." Hierin zien we dat Johannes' doop bekering symboliseert maar de doop in Jezus' naam geloof en verlossing symboliseert.
 4. Paulus legt aan de heidenen uit dat gelovigen zicht in de doop identificeren met de dood van het oude leven en opstanding in het nieuwe leven; Romeinen 6:4 "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen."
 5. De apostel Petrus beschrijft waar redding vandaan komt en dat de doop daar een symbool van is; 1 Petrus 3:21 "Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,"
 6. Gelovigen in het vroege Klein-Azië werd onderwezen; Kolossenzen 2:12 "daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. "
 7. Gedoopte Christenen zijn bekleed met Jezus; Galaten 3:27 "Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed". 

Veel gestelde vragen

 1. Wordt je gered door de doop? Nee, mensen worden gered door geloof alleen, door in Jezus te geloven. Dat noemen we bekering. Niet door een ritueel te ondergaan. Belijdenis van zonde en berouw, erkennen dat Jezus Heer en Redder is op basis van de dood en opstanding van Christus, is de voorwaarde om gedoopt te worden. 
 2. Is het nodig om in een kerk gedoopt te worden? Nee, de Bijbel schrijft dat niet voor. Sommige kerken verbinden de doop met het plaatselijke kerklidmaatschap. Er is geen Schriftgedeelte dat dit leert. Elke gelovige wordt lid van de wereldwijde gemeenschap van gelovigen (de kerk), gebaseerd op hun getuigenis van geloof in Jezus (1 Korintiërs 12:13 ESV). 
 3. Is de methode van de doop (water op iemands hoofd druppelen of volledige onderdompeling in water) belangrijk? Nee, de methode is niet belangrijk. Het geloof dat de gelovige heeft, is het belangrijkste. Hoewel, de beste methode om te dopen is de manier waarop Jezus werd gedoopt. Hij was volwassen en wist wat Hij deed. Hij ging volledig onder water. 
 4. Wat is verstandig voor christenen (die wellicht terugkeren naar hun communistische of overwegend moslimlanden) met betrekking tot de doop? Praat met je Bijbelleraar.