Gods Woord

English | volgend hoofdstuk | naar Hoofdlijnen

Is de Bijbel echt Gods Woord? Het antwoord op die vraag zal niet alleen onze kijk op de Bijbel en het belang voor ons leven bepalen, maar het zal uiteindelijk ook een eeuwige invloed op ons hebben. Als de Bijbel echt Gods Woord is zullen we het moeten koesteren, bestuderen, gehoorzamen, en volledig moeten vertrouwen. Als de Bijbel het Woord van God is, en we het toch afwijzen, dan wijzen we God zelf af.Het feit dat God ons de Bijbel gaf is het bewijs en de illustratie van Zijn liefde voor ons. Het woord "openbaring" betekent simpelweg dat God aan de mensheid duidelijk maakt wie Hij is en hoe we een echte relatie met Hem kunnen hebben. Deze dingen hadden we nooit kunnen weten als God zich niet goddelijk had openbaard aan ons in de Bijbel. Hoewel Gods openbaring van Hemzelf in de Bijbel is gegeven gedurende zo'n vijftien eeuwen, heeft het altijd gebracht wat de mensheid moest weten over Hem om een echte relatie met Hem aan te kunnen gaan. Als de Bijbel echt het woord van God is, is het de hoogste autoriteit voor alles aangaande geloof, godsdienst en moraal.
De vraag die we onszelf moeten stellen is: hoe kunnen we weten dat de Bijbel het Woord van God is en niet alleen maar een goed boek? Wat is het unieke aan de Bijbel wat het anders maakt dan alle religieuze boeken die ooit zijn geschreven? Is er enig bewijs dat de Bijbel echt Gods Woord is? Dit type vragen moet echt serieus worden onderzocht als we willen instemmen met de echtheid van de claims in de Bijbel zelf; dat dit Woord van God goddelijk is geïnspireerd en absoluut voldoende is in alle geloofszaken en dienst aan God. Er is geen twijfel over het feit dat de Bijbel zelf claimt dat het het Woord van God is. Dat wordt duidelijk in Paulus' aanbeveling aan Timoteüs: . . . en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust (2 Timoteüs 3:15-17).

Bewijzen
  1. Er zijn zowel interne als externe bewijzen dat de Bijbel echt het Woord van God is. De interne bewijzen zijn die passages in de Bijbel die getuigen van hun goddelijke oorsprong. Eén van de beste bewijzen dat de Bijbel Gods Woord is is af te leiden uit de eenheid. Alhoewel de Bijbel bestaat uit zesenzestig individuele boeken, geschreven op drie continenten over een periode van 1500 jaar door meer dan 40 auteurs met verschillende levensstijlen en in drie verschillende talen, blijft de Bijbel een eenheid van begin tot eind zonder tegenstrijdigheden. Deze eenheid is uniek en verschillend van alle andere boeken. Deze eenheid kan dienen als bewijs van de goddelijke oorsprong van de woorden die God opdroeg aan mensen om ze op te schrijven.
  2. Een ander intern bewijs dat de Bijbel echt het Woord van God is is de veelheid van profetieën. De Bijbel bevat honderden gedetailleerde profetieën over de toekomst van landen waaronder Israël, steden en mensen. Veel profetieën spreken over de komst van Degene die de Messias en Redder zou zijn van eenieder die in Hem gelooft. Dit in tegenstelling tot profetieën in andere religieuze boeken of mensen zoals Nostradamus, zijn Bijbelse profetieën uiterst gedetailleerd. Er zijn meer dan driehonderd profetieën over Jezus Christus in het Oude Testament. Niet alleen is voorspeld waar Hij geboren zou worden en over zijn voorgeslacht, maar ook hoe Hij zou sterven en opstaan uit de dood. Er is simpelweg geen logica voor de vervulde profetieën in de Bijbel anders dan uitgesproken vanuit goddelijke origine. Er is geen ander religieus boek met zo'n soort en hoeveelheid voorspellende profetie als die in de Bijbel.
  3. Een derde soort van intern bewijs van de goddelijke oorsprong van de Bijbel is de unieke autoriteit en kracht. Hoewel dit bewijs subjectiever is dan de eerste twee bewijzen, is het niet minder dan een krachtig getuigenis van de goddelijke oorsprong van de Bijbel. De Bijbelse autoriteit is ongeëvenaard onder alle boeken. Deze autoriteit kan het best getoond worden in de manier van eindeloos veel levens die getransformeerd zijn door de bovennatuurlijke kracht van Gods Woord. Drugsverslaafden zijn genezen, homo's zijn vrijgezet, verlatenen, wanbetalers en hardcore criminelen zijn veranderd, zondaren zijn vermaand, en haat is in liefde veranderd. De Bijbel bezit een dynamische en transformerende kracht alleen maar omdat het het echte Woord van God is.Er zijn ook externe bewijzen die aangeven dat de Bijbel echt het Woord van God is. Eén is de historiciteit van de Bijbel. Omdat de Bijbel details geeft van historische gebeurtenissen zijn zijn waarheid en nauwkeurigheid onderworpen aan verificatie net zoals enig ander historisch document. Vergeleken met zowel archeologische vondsten als geschriften zijn de historische verhalen in de Bijbel telkenmale gebleken stipt en waar te zijn. In feite maken alle archaeologische vondsten en andere bewijsstukken de Bijbel het best gedocumenteerde boek van de oudheid. Het feit dat de Bijbel precies en waarheidsgetrouw historisch verifieerbare gebeurtenissen weergeeft is een indicatie van zijn waarheidsgehalte als we spreken over geloofszaken en doctrines en helpt zijn claim het echte Woord van God te zijn waar te maken.
  4. Een ander extern bewijs voor de goddelijkheid van de Bijbel als Gods Woord is de integriteit van zijn menselijke schrijvers. Zoals eerder genoemd, gebruikte God mensen met verschillende levensstijlen om Zijn woorden op te tekenen. Door het bestuderen van de levens van die mensen kunnen we vaststellen dat ze eerlijk en oprecht waren. Het feit dat ze bereid waren om voor hun geloof een vaak ondragelijke dood te sterven getuigt dat deze gewone en eerlijke mensen waarlijk geloofden dat God tot hen gesproken had. De mensen die het Nieuwe Testament schreven en honderden andere gelovigen (1 Corinthians 15:6) wisten dat hun boodschappen waar waren omdat ze ooggetuigen waren en tijd met Jezus hadden doorgebracht nadat Jezus was opgestaan uit de dood. Het zien van de opgestane Christus had een enorme impact op hen. Ze veranderden van angstig wegkruipen tot bereidheid te sterven voor de boodschap die God hen had geopenbaard. Hun leven en dood getuigen ervan dat de Bijbel echt het Woord van God is.
  5. Een cruciaal extern bewijs dat de Bijbel het Woord van God is is de onvernietigbaarheid van de Bijbel. Omdat de Bijbel claimt het Woord van God te zijn, heeft de Bijbel meer verdorven aanvallen en vernietigingspogingen geleden en doorstaan dan enig ander boek in de geschiedenis. Vanaf de vroege Romeinse keizers, zoals Diocletianus, via communistische dictators tot en met huidige atheïsten en agnostici, heeft de Bijbel al zijn aanvallers doorstaan en overleefd. Het is vandaag de dag het meest gepubliceerde boek ter wereld.

Skeptici
Door de tijd hebben skeptici de Bijbel betiteld als mythologisch, maar archeologen hebben de historiciteit bevestigd. Tegenstanders hebben bijbels onderwijs als ware het primitief en uit de tijd bejegend, maar zijn morele en wetmatige concepten en onderwijs hebben wereldwijd een positieve invloed gehad op maatschappij en cultuur. De Bijbel wordt voortdurend aangevallen door pseudo-wetenschap, psychologie en politieke bewegingen, maar hij blijft even waar en relevant als toen hij werd geschreven. Het is een boek dat ontelbare levens en culturen heeft getransformeerd over de laatste 2000 jaar. Hoe de tegenstanders ook proberen de Bijbel aan te vallen, vernietigen, of in discrediet te brengen, hij blijft bestaan; zijn waarheidsgetrouwheid in impact of levens is onmiskenbaar. De nauwkeurigheid waarmee het is bewaard ondanks allerlei pogingen om het te vervalsen, aanvallen of vernietigingen is een duidelijk getuigenis van het feit dat de Bijbel echt het Woord van God is wat bovennatuurlijk is beschermd door Hem. Het zou ons niet moeten verbazen dat, hoe de Bijbel ook werd aangevallen, hij onveranderlijk en ongedeerd blijft. Uiteindelijk was het Jezus die zei: De hemel en de aarde zullen voorbijgaan,maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan (Marcus 13:31). Gelet op de bewijzen kan men zonder twijfel zeggen dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is.

Handboek
DeBijbel is het handboek voor rechtvaardig leven en het morele kompas voor de mensheid. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten (Hebreeën 4:12).
Sommigen vragen: wie besloot wat er in de Bijbel (canon) thuishoort en wanneer werd daartoe besloten?

Canon
De eerste canon was de "Muratorian Canon", die samengesteld is in 170 AD. De Muratorian Canon bevat alle boeken van het Nieuwe Testament behalve Hebreeën, Jakobus en 3 Johannes. In 363 AD besloot de Synode van Laodicea dat alleen het Oude Testament (samen met de apocriefe boeken) en de 26 boeken van het Nieuwe Testament (behalve Openbaring) canonisch waren en in de kerken gelezen zouden moeten worden. De Synode van Hippo (393 AD) en de Synode van Carthago (397 AD) bevestigden de voorgenoemde 27 boeken als gezaghebbend.

Schisma's en de Katholieke vs Protestante Bijbel
Het oosters schisma was de splitsing binnen de christelijke kerk tussen de oosters-orthodoxe kerken enerzijds en de rooms-katholieke kerk anderzijds. Het wordt ook wel het Grote Schisma genoemd, hoewel de laatste term ook wordt gebruikt voor het Westers Schisma. Hoewel de splitsing meestal wordt gedateerd op 1054, toen de twee kerken elkaar wederzijds excommuniceerden, was het Oost-Westschisma eigenlijk het eindresultaat van een vorige eeuwenlange periode van vervreemding tussen de twee kerken. Een groot schisma in de rooms-katholieke kerk vond plaats in 1517 toen de monnik Maarten Luther veel kritieken publiceerde over praktijken binnen de rooms-katholieke kerk. De Protestantse Kerk was geboren.
Veel Christenen zijn verrast te horen dat de Katholieke Bijbel anders is dan de Bijbel die door Protestanten wordt gebruikt. Hoewel alle 66 boeken van de Protestante Bijbel ook in de Katholieke staan bevat de Katholieke Bijbel ook nog andere boeken en aanvullingen op boeken. De Katholieke Bijbel bevat in totaal 73 boeken waarvan 46 in het Oude Testament (Protestante Bijbels hebben er 39) en 27 in het Nieuwe Testament (hetzelfde aantal als de Protestante Bijbel). De additionele boeken in de Katholieke Bijbel heten deuterocanonicale of apocriefe boeken zoals Tobit, Judith, 1 en 2 Makkabeeën, Wijsheid, Sirach (Ecclesiasticus) en Baruch. De Katholieke Bijbel bevat ook aanvullingen op de boeken Esther en Daniel. Zouden de apocriefen thuishoren in de Bijbel? Daarover is veel debat geweest in de vroege kerk. Toen heeft de meerderheid van de vroege kerkvaders het idee verworpen dat de apocriefen in de Bijbel thuis zouden horen.